1 min read

TIL: Reload updated configuration without restarting tmux

Mặc định, tmux sẽ đọc cấu hình tại đường dẫn ~/.tmux.conf trừ phi nó chưa running. Vì thế, sau khi tọc mạch phải reload config cho nó. Like this:

tmux source-file ~/.tmux.conf

Ngoài ra, bạn có thể bind key để reload cho tiện.

bind-key R source-file ~/.tmux.conf

Hoặc bên trong tmux typing Ctrl a :source ~/.tmux.conf

Ở đây mình bind Ctrl a thay cho Ctrl B

tanlinhnd, 29-03-2017

Tags:

TIL Linux